Historia

 • Pierwszą placówką służby zdrowia na terenie naszego powiatu było powołane przez Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 1 marca 1957 r. Pogotowie Ratunkowe. Pełna nazwa tej placówki brzmiała - Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Pajęcznie.
 • W roku 1964 Pogotowie przeniesiono do budynku służby zdrowia przy ulicy Sienkiewicza, wtedy też otworzono Izbę Porodową.
 • W roku 1973 Uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 1maja utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej, a dnia 27 kwietnia 1973 uchwałą tegoż samego Prezydium zatwierdzono Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie. W roku 1975 decyzją Wojewody Częstochowskiego został przekazany na cele służby zdrowia budynek Urzędu Powiatowego w Pajęcznie.
 • Dyrektor ZOZ w Pajęcznie wraz lekarzem wojewódzkim ustali zakres prac adaptacyjnych niezbędnych do przystosowania budynku na cele lecznictwa zamkniętego i tym oto sposobem powstał oddział chorób wewnętrznych. Bardzo pomógł w otworzeniu oddziału Minister Zdrowia lek. med. Śliwiński
 • W roku 2002 od 1 stycznia w struktury SP ZOZ został włączony Oddział Rehabilitacji Leczniczej należący wcześniej do Szpitala Wojewódzkiego w Częstochowie.


DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE

 • W ciągu ostatnich lat i trwającym kryzysie, który w służbie zdrowia był okresem trudnym i ciągle zachodzącymi zmianami SP ZOZ przeszedł szereg działań organizacyjnych i restrukturyzacyjnych. Skutkowały one likwidacją zadłużenia i osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego jednostki. Działania kadry zarządzającej SP ZOZ, które spowodowały likwidację zadłużenia w wysokości ponad 3 mln zł polegały na:
 • Podpisaniu z dostawcami i pracownikami ugód i porozumień, których przedmiotem było rozłożenie na raty zobowiązań a w przypadku pracowników zrzeczenie się narastania odsetek od momentu podpisania porozumienia. Dotyczyły one spłaty należności pracowniczych z tytułu zaległych 13-tych pensji i tzw. „ustawy 203”
 • Coroczne zwiększenie kontraktu z NFZ, likwidację deficytowego pododdziału opieki długoterminowej przy jednoczesnym zwiększeniu do 28 łóżek oddziału chorób wewnętrznych szpitala. Otwarcie ośrodka rehabilitacji dziennej z pododdziałem rehabilitacji dziecięcej. Likwidacje apteki szpitalnej, likwidację pralni, likwidacje laboratoriów analitycznych w Gminnych Ośrodkach Zdrowia.
 • Przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej na podstawie ustawy z dnia 15.04.2005 r. o restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zakład opracował projekt programu restrukturyzacyjnego, który pozytywnie zaopiniowała Rada Powiatu. Wojewoda Łódzki wydał decyzję o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, co dało możliwość zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 629 632,13 zł. SPZOZ podpisał z NFZ umowę dotyczącej zrzeczenia się przez SP ZOZ w Pajęcznie roszczeń wynikających z tzw. Ustawy „203”. Przedłożenie w banku w/w umowy oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego dało podstawę do umorzenia pozostałej części pożyczki w wysokości 582 279,22 zł oraz do umorzenia należności głównej w wysokości 328 628,09 zł oraz odsetek od zobowiązania wobec PFRON.


JAKOŚĆ USŁUG ZDROWOTNYCH

 • Zakończenie sukcesem działań związanych z restrukturyzacją zakładu było możliwe dzięki sprawnemu zarządzaniu procesem restrukturyzacji, intensywnej i skrupulatnej pracy Działu Księgowości i Planowania Ekonomicznego SP ZOZ.
 • Dzięki tym działaniom zlikwidowane zostało zadłużenie jednostki. Obecnie SP ZOZ nie posiada długu i może się dalej „rozwijać”, co będzie miało wpływ na podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych.
 • W SP ZOZ od 02.2007 wprowadza się proces zarządzania systemem jakości wg normy ISO 9001:2000. 04.12 br. został przeprowadzony audyt przez firmę DNV po którym, SP ZOZ został zgłoszony do instytucji, która wyda certyfikat.


FUNDUSZE UE

 • Aby utrzymać się na rynku usług zdrowotnych konieczne jest spełnienie wielu standardów, którymi min. jest baza lokalowa warunki socjalno sanitarne oraz posiadanie nowoczesnej aparatury medyczno – diagnostycznej. Przy dysponowaniu ograniczonymi środkami finansowymi konieczne jest pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania na zakup aparatury medycznej, remonty, zadania inwestycyjne. SP ZOZ charakteryzuje duża skuteczność w ich pozyskiwaniu. W ostatnich latach zostały rozliczone i dofinansowane dwa zadania inwestycyjne w ramach funduszy Unii Europejskiej – ZPORR:
 • projekt ZPORR 411/2004 „Budowa nowoczesnego dźwigu szpitalnego dla szpitala w Pajęcznie” Całkowita wartość Projektu: 429 181,04 PLN (w tym kwota całkowita wydatków kwalifikowanych 172 872, 96 PLN, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 129 654,72 PLN, wkład własny beneficjenta – 43 218, 24 PLN, koszty niekwalifikowalne - 256 308,08 PLN )
 • projekt ZPORR 410/2004 „Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Pajęcznie z wymianą pokrycia dachu” Całkowita wartość Projektu 575 373,96 PLN (w tym wartość dofinansowania – 75% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 353 068,21 PLN, wkład własny beneficjenta – 117 689,41 PLN.
 • projekt ZPORR 409/2004 „Zakup aparatury diagnostycznej chorób układu krążenia i nowotworowych dla Szpitala w Pajęcznie.” Całkowita wartość Projektu 501 944,00 PLN (w tym wartość dofinansowania – 75% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 356 250,00 PLN, wkład własny beneficjenta – 118 750 PLN.
 • W październiku br. został zrealizowany projekt: „ Wsparcie systemu ratownictwa medycznego w powiecie pajęczańskim poprzez zakup ambulansu typu S z wyposażeniem” został umieszczony na 2 miejscu listy rankingowej projektów i otrzymał zgodę na dofinansowanie w ramach XII osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko uzyskując 69,3 pkt. na 70 możliwych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych – 350 000 wysokość dofinansowania UE 297 500 PLN
 • RPO „Implementacja Medycznych Usług on-line dla Ludności, Wdrożenie Platformy Interaktywnej oraz informatyzacja SP ZOZ w Pajęcznie”. Całkowita wartość projektu to 1072081,32 PLN. Dotacja rozwojowa w wysokości 851 551,73 PLN
 • Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym była realizacja projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w budynku szpitala w Pajecznie” dofinansowanie zadania przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych 50% w kwocie 138 542 zł. Realizatorem zadania był Powiat. Koncepcja oraz dokumentacja projektowa zadania była opracowana przez SP ZOZ.
 • W grudniu 2008 roku SP ZOZ wraz z Powiatem przy 50% dofinansowanie PFRON zrealizował projekt „Budowa Podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Strzelcach Wielkich. Koszt projektu 70 000 zł
 • SP ZOZ korzysta z dofinansowania PFRON przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dla oddziału rehabilitacyjnego.


KONTRAKT WOJEWÓDZKI I ŚRODKI WŁASNE NA REALIZACJE ZADAN INWESTYCYJNYCH

 • Następne zrealizowane duże zadanie inwestycyjne to zakup nowoczesnego aparatu USG. Zadane to zostało dofinansowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie: Całkowita wartość projektu – 130 000 PLN ( w tym wkład własny powiatu – 80 000,00, środki z kontraktu wojewódzkiego – 50 000,00 PLN W 2007 r. ze środków własnych SP ZOZ zakupił dwie dodatkowe głowice USG do badań serca i badań tarczycy oraz przepływów żył, wartość zakupu to 44 000 zł. Przeprowadzono również modernizację pracowni RTG w celu dostosowania jej do wymogów unijnych – kwota przeznaczona na modernizacje wraz z opracowaniem dokumentacji to 50 000 zł.
 • W br. przeprowadzono realizacje projektu „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych dojścia do szpitala z wydzieleniem miejsc parkingowych”. Wyłożono kostką brukową parking przy szpitalu. Łączny koszt 90 000 zł