Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa SP ZOZ w Pajęcznie

Data:

Zarząd Powiatu Pajęczańskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie
ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno
tel.: (34) 311 16 63

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182), ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618) oraz  w oparciu o regulamin Komisji Konkursowej.

1. Do udziału w konkursie może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu lekarza w RP;
 2. posiada tytuł zawodowy lekarza /lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny;
 3. posiada wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa;
 4. posiada co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie;
 5. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej;
 3. oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem;
 4. oryginały bądź kopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4 ogłoszenia,  (świadectwa pracy, zaświadczenie, jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu);
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. zaświadczenie o niekaralności;
 7. oświadczenia:
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia wyboru na stanowisko objęte konkursem.

Jeżeli kandydat składa kopie dokumentów, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub przez notariusza. Na prośbę Komisji Konkursowej Kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, osobiście  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76,  w sekretariacie pok. nr 20 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.  lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76,      98-330 Pajęczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do Spraw Lecznictwa SPZOZ w Pajęcznie" (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa). Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko,  adres i nr telefonu kontaktowego.

Termin składania ofert do dnia 12.08. 2015 r. do godziny 15.30

Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pajęczańskiego.

Kandydaci biorący udział w konkursie, spełniający wymogi formalne konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni  od upływu terminu składania dokumentów.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ w Pajęcznie dostępne są w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, pok. Nr 11, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1500.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pajęczańskiego (pajecznosp.e-bip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.