KONKURS OFERT na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ Pajęcznie

Data:

KONKURS OFERT
na  świadczenia zdrowotne w SP ZOZ  Pajęczniena podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U.
z 2020r. poz. 295) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1373).
1.  Samodzielny Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Pajęcznie,  98 - 330 Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15 ogłasza  konkurs na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.       
2.  Przedmiotem konkursu są: Świadczenia zdrowotne  w SP ZOZ w Pajęcznie w zakresie:       - dyżury lekarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej,
3.  Oferent powinien posiadać kwalifikacje, zgodnie z  wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
4.  Od dnia ukazania się ogłoszenia oferent  może się zapoznać  ze szczegółowymi  warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie  konkursu, w tym z projektem umowy w  siedzibie Zamawiającego, 98-330  Pajęczno ul. 1 Maja 13/15.  Tel. 034/ 3111-663.
5.  Termin składania ofert:       do dnia: 19.08.2020 r.  godz. 1000        na adres:        Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  98  - 330 Pajęczno ul.1 Maja 13/15 (sekretariat).
6.  Oferty składać w zamkniętej  kopercie w formie pisemnej z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżury lekarskie w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnejwraz z dopiskiem nazwy oferenta.
7.  Otwarcie ofert  konkursowych nastąpi w dniu 19.08.2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego  Pajęczno, ul. 1 Maja  13/15 (budynek szpitala III piętro). Zamawiający zastrzega sobie  prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
8.  Termin  związania  ofertą - 30 dni od  upływu terminu  składania ofert.
9.  Zamawiający zastrzega sobie  prawo  wyboru kilku oferentów oraz odwołania konkursu.
10. Skargi i protesty  dot. konkursu ofert  można  składać  na  adres SP ZOZ Pajęczno 98 - 330 Pajęczno  ul. 1 Maja 13/15.         
 
     Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie