Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w SP ZOZ w Pajęcznie

Data:

KONKURS OFERT

na  świadczenia zdrowotne w SP ZOZ Pajęcznie na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 295) i ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373).  

  1. Samodzielny Publiczny  Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Pajęcznie,  98 - 330 Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15 ogłasza konkurs na udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na oddziale chorób wewnętrznych, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej oraz podstawowej opiece zdrowotnej.
  2. Przedmiotem konkursu są: Świadczenia zdrowotne w SP ZOZ w Pajęcznie w zakresie: Pakiet nr I: - dyżury lekarskie w  nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, Pakiet nr II: - dyżury lekarskie w oddziale chorób wewnętrznych, Pakiet nr III: - świadczenia medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, Pakiet nr IV: - świadczenia medyczne w oddziale chorób wewnętrznych.
  3. Oferent powinien posiadać kwalifikacje, zgodnie z  wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia.
  4. Od dnia ukazania się ogłoszenia oferent może się zapoznać ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy w siedzibie Zamawiającego, 98-330 Pajęczno ul. 1 Maja 13/15. tel. (34) 311 16 63.
  5. Termin składania ofert: do dnia: 23.04.2020 r. godz. 10:00 na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 98-330 Pajęczno ul.1 Maja 13/15 (sekretariat).
  6. Oferty składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej z dopiskiem "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na dyżury lekarskie - Pakiet nr ........." wraz z dopiskiem nazwy oferenta.
  7. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 23.04.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15 (budynek szpitala III piętro). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
  8. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów oraz odwołania konkursu.
  10. Skargi i protesty dot. konkursu ofert można składać na adres SP ZOZ Pajęczno 98-330 Pajęczno ul. 1 Maja 13/15.

Dyrektor SP ZOZ w Pajęcznie