Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Data:

OGŁOSZENIE

o rozstrzygnięciu w dniu 17.08.2020 r. postępowania w trybie cyklicznym konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich udzielane przez pielęgniarkę w ramach jednostek organizacyjnych SP ZOZ w Pajęcznie- oferta dla 6 pielęgniarek w zakresie:

Świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich udzielane przez pielęgniarkę w jednostkach organizacyjnych SP ZOZ w Pajęcznie w ramach Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i/lub Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Szmigiel Marcin - przewodniczący
  2. Strugała-Kuliberda Małgorzata - członek

informuje, że w wyniku przeprowadzonego cyklicznego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich udzielane przez pielęgniarkę w jednostkach organizacyjnych SP ZOZ w Pajęcznie w ramach Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i/lub Podstawowej Opiece Zdrowotnej– oferta dla 6 pielęgniarek w zakresie:

Świadczenia zdrowotne w zakresie usług pielęgniarskich udzielane przez pielęgniarkę w jednostkach organizacyjnych SP ZOZ w Pajęcznie w ramach Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i/lub Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

została wybrana oferta:

Klimczak Renata

Pouczenie:
Oferent może złożyć odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno - w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.