Regulamin odwiedzin

R E G U L A M I N
ODWIEDZIN PACJENTÓW
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

1.          Ze względów organizacyjnych, a także mając na względzie dobro pacjentów oraz względy epidemiologiczno - sanitarne postanawia się:

a.    odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie;

b.    w przypadku, gdy odwiedzający chciałby odwiedzić pacjenta pomiędzy godz. 22.00 – 7.00 zobowiązany jest uprzedzić o takim zamiarze Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych / Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub w czasie dyżuru – lekarza dyżurnego;

c.    w godzinach od godz. 22.00 do godz. 7.00 obowiązuje cisza nocna i osoby, które odwiedzają pacjentów o takiej porze, są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania ciszy nocnej;

d.    Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może także ograniczyć możliwość odwiedzin w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów lub możliwości organizacyjne Szpitala, powiadamiając o tym stosownym ogłoszeniem wywieszonym przy wejściu do oddziału/ zakładu;

e.    miejscem przeznaczonym do odwiedzin pacjentów jest sala chorych lub wydzielone
i przystosowane do tego celu pomieszczenie;

f.        osoby z objawami infekcji lub rozpoznaną chorobą zakaźną nie mogą odwiedzać pacjentów;

g.    personel SPZOZ w Pajęcznie może odmówić odwiedzin osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych.

 

2.       W trakcie odwiedzin zaleca się:

a.    przebywanie nie więcej niż dwóch osób u jednego pacjenta;

b.    założenie odzieży ochronnej;

c.    zawsze mieć założoną maseczkę szczelnie zakrywającą nos i usta;

d.    dezynfekowanie rąk przed i po kontakcie z chorym;

e.    zachowanie dystansu od innych osób;

f.        nie siadanie na łóżkach pacjentów oraz nie pozostawianie na łóżkach toreb i części garderoby odwiedzających;

g.    osoby odwiedzające przebywające na sali chorych zobowiązane są do opuszczenia sali na czas obchodu lekarskiego oraz wykonywanych przez lekarzy i pielęgniarki czynności leczniczo –pielęgnacyjnych;

h.    przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązującego

w Szpitalu;

i.         stosowanie się do zaleceń i poleceń personelu Szpitala;

j.         poszanowanie mienia Szpitala;

k.    korzystanie z toalet przeznaczonych dla osób odwiedzających – ogólnodostępnych;

l.         zachowanie czystości w salach chorych, pomieszczeniach wyznaczonych do odwiedzin, pomieszczeniach WC i łazienkach. 

 

3.    Ze względów epidemiologicznych  szczególną ostrożność należy zachować w przypadku odwiedzin pacjentów przez osoby małoletnie. Dzieci poniżej 18. roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej, za zgodą kierownika, lekarza prowadzącego pacjenta lub lekarza dyżurnego.

 

 

4.        Osobom odwiedzającym zabrania się:

a.    przynoszenia  i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków odurzających, a także odwiedzania pacjentów pod ich wpływem;

b.    wprowadzania zwierząt;

c.    przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na oddziale lub utrudniających pobyt w szpitalu innym chorym;

d.    wchodzenia do  sal chorych, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent;

e.    pozostawiania artykułów spożywczych, które są zakazane w zalecanej przez lekarza diecie;

f.        palenia tytoniu, w tym także e-papierosów;

g.    używania telefonów komórkowych w pobliżu aparatury medycznej;

h.    prowadzenia głośnych rozmów;

i.         prowadzenia działalności handlowej;

j.         filmowania i fotografowania osób przebywających w oddziale bez ich zgody;

k.    zakłócania procesu terapeutyczno-diagnostycznego;

l.         naruszania praw innych pacjentów (w tym prawa do intymności i godności);

m.   utrudniania pracownikom Szpitala wykonywania ich obowiązków.

 

5.    W trosce o bezpieczeństwo pacjentów oraz osób odwiedzających rekomenduje się, aby odwiedzający byli zaszczepieni szczepionką przeciwko SARS-CoV-2, posiadali ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 albo okazali zaświadczenie o statusie ozdrowieńca.

6.    Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być wydalone z terenu Szpitala.