Regulamin świadczenia Teleporad w SP ZOZ w Pajęcznie

REGULAMIN
świadczenia Teleporad
w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE  OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Pajęcznie

§ 1

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1) SPZOZ w Pajęcznie –Ośrodek Zdrowia w Pajęcznie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich, Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy.

2) Pacjent – osoba fizyczna, w tym również osoba małoletnia, korzystająca ze świadczeń zdrowotnych w SPZOZ w Pajęcznie  w ramach Teleporady;

3) Regulamin – niniejszy regulamin;

4) Osobę udzielającą Teleporad – lekarz, pielęgniarka lub położna, którzy udzielają świadczeń w SPZOZ w Pajęcznie;

5) Teleporada – wizyta realizowaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;

6) System teleinformatyczny – zgodnie z art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

§ 2

 1. Teleporady udzielane są w ramach następujących zakresów:
  • medycyna rodzinna (POZ);
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna(AOS);
 2. Teleporada obejmuje udzielenie porady medycznej, w tym w szczególności:
  • przeprowadzenie badania podmiotowego,
  • omówienie wyników badań diagnostycznych,
  • przepisanie i przedłużanie leków (e-recepta),
  • udzielenie informacji co do przyjmowanych leków,
  • wystawianie i przedłużenie zwolnienia lekarskiego (e-ZLA),
  • skierowanie czy zlecenie na wyroby medyczne (e-zlecenie),
  • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli będzie taka konieczność,
  • kierowanie do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 (POZ).
 3. Teleporady świadczone są nieodpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych. Podstawą przyjęcia Pacjenta w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ  jest posiadanie stosownych uprawnień oraz dokumentów  umożliwiających jego  identyfikację. Uprawnienia do świadczeń potwierdza się za pomocą systemu E-Wuś. W przypadku negatywnej weryfikacji pacjent może potwierdzić prawo do świadczeń poprzez:

a)przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń -przesyłając skan dokumentu na adres e-mail SPZOZ w Pajęcznie;

b)złożenie oświadczenia o przysługującym Pacjentowi prawie do świadczeń- przesyłając skan dokumentu na adres e-mail SPZOZ w Pajęcznie.

 1. System teleinformatyczny stosowany podczas udzielania Teleporad w SPZOZ w Pajęcznie to KS-SOMED oraz telefon.
 2. Warunkiem korzystania z Teleporad jest:
  • rejestracja Pacjenta;
 3. W przypadku Pacjentów małoletnich czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, wykonuje opiekun prawny Pacjenta.

§ 3

 1. Rejestracji Pacjenta można dokonać:

   telefonicznie, pod numerami telefonu

Ø  Ośrodek Zdrowia w Pajęcznie: 459 595 700; (34) 311 25 85;

Ø  GOZ w Nowej Brzeźnicy : 459 595 075; (34) 311 96 58

Ø  GOZ w Strzelcach Wielkich: 459 595 065; (34) 311 07 89

   stacjonarnie w budynku Ośrodka  Zdrowia w Pajęcznie; GOZ w Strzelcach Wielkich oraz w GOZ w Nowej Brzeźnicy  w rejestracji .

 1. W trakcie procesu rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać swoje dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • w przypadku Pacjenta małoletniego – imię, nazwisko i numer PESEL opiekuna prawnego.

3.W trakcie rejestracji Pacjent ustala z pracownikiem SPZOZ w Pajęcznie datę i godzinę Teleporady. Teleporada jest realizowana:

– nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo

 – w późniejszym niż określony powyżej, terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

4.W przypadku, gdy udzielenie Teleporady wymaga dostarczenia przez Pacjenta dodatkowych informacji/dokumentów (np. wyników badań), Pacjent zobowiązany jest przekazać je lekarzowi najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem Teleporady. W tym celu Pacjent przesyła konieczną dokumentację w formie skanu (w formacie pdf) na adres mailowy:

-Ośrodek  Zdrowia w Pajęcznie: przychodnia@spzozpajeczno.pl

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Strzelcach Wielkich: ozstrzelcewlk@spzozpajeczno.pl

- Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowej Brzeźnicy: oznowabrzeznica@spzozpajeczno.pl

Zaleca się przesłanie dokumentacji w pliku zaszyfrowanym. Przesłane dokumenty dołącza się do dokumentacji medycznej Pacjenta.

§ 4

 1. Pacjent ma prawo rezygnacji z Teleporady najpóźniej 60 minut przed wyznaczonym terminem Teleporady. O rezygnacji Pacjent zawiadamia SPZOZ w Pajęcznie telefonicznie zgodnie z §3. ust. 1.
 2. W przypadku, gdy udzielenie Teleporady w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe, SPZOZ w Pajecznie niezwłocznie informuje o tym Pacjenta ustalając z nim nowy termin wykonania usługi.

§ 5

W celu wykonania usługi, wyznaczony lekarz kontaktuje się z Pacjentem telefonicznie. Trzykrotne niepodjęcie kontaktu przez Pacjenta w odstępie nie krótszym niż 5 minut jest równoznaczne z odstąpieniem przez Pacjenta od Teleporady.

§ 6

 1. SPZOZ w Pajęcznie ustalając tożsamości pacjenta dokonuje tego w oparciu o:
  • dane, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849), które przekazane zostaną za pośrednictwem systemów łączności, oraz
  • na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej.
 2. Lekarz weryfikuje tożsamość pacjenta na podstawie danych, o których mowa w § 3 ust. 2, przekazanych przez pacjenta w trakcie rejestracji oraz przedstawia Pacjentowi informacje o tym, w jakim zakresie jest w stanie mu pomóc, oraz o tym, jakie są ograniczenia związane z Teleporadą. Instruuje również pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.
 3. Lekarz powinien we własnym zakresie ocenić, czy osoba, z którą nawiązano połączenie, jest na pewno Pacjentem, któremu miała zostać udzielona Teleporada.
 4. Kwestia dotycząca weryfikacji tożsamości pacjenta jest istotnym elementem udzielenia świadczenia zdrowotnego – rzutuje bowiem na zapewnienie poufności Teleporady, bezpieczeństwo świadczenia, możliwość dokonania wpisu w dokumentacji medycznej oraz zachowanie prawa do prywatności Pacjenta.
 5. Czas trwania Teleporady wynosi ok. 15 minut. W uzasadnionych przypadkach lekarz może przedłużyć czas jej trwania.
 6. W przypadku pacjentów małoletnich, w trakcie udzielania Teleporady obowiązkowa jest obecność opiekuna prawnego pacjenta.
 7. Obowiązkiem osoby udzielającej Teleporady jest dokonanie adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady.
 8. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, SPZOZ w Pajęcznie stosuje rozwiązania techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

§ 7

Lekarz powinien zagwarantować, by Teleporada udzielana była w warunkach zapewniających poufność rozmowy:

 • jeżeli lekarz korzysta z urządzenia, do którego dostęp mają osoby trzecie, przed rozpoczęciem Teleporady powinien on upewnić się̨, że korzysta z własnego konta w systemie. Wykorzystanie konta wspólnego (bądź konta osoby trzeciej) generuje ryzyko naruszenia tajemnicy lekarskiej oraz poufności rozmowy;
 • w pomieszczeniu, w którym znajduje się lekarz POZ udzielający Teleporady, nie powinien przebywać nikt inny, chyba że jest to inny pracownik medyczny zaangażowany w udzielanie świadczenia telemedycznego lub inna osoba zaakceptowana przez pacjenta (np. tłumacz). Analogicznie, kanał komunikacji wykorzystywany do połączenia powinien zapewniać, że dostęp do niego będą miały tylko osoby upoważnione do uczestniczenia w Teleporadzie (nie powinno się więc wykorzystywać np. kont wspólnych);
 • lekarz nie ma wpływu na to, czy pacjent korzystający z Teleporady przebywa w warunkach zapewniających poufność rozmowy. Pacjent powinien zostać poinformowany o tym, że w czasie rozmowy mogą paść informacje dotyczące stanu zdrowia – wobec czego powinien on zadbać o dyskretne warunki rozmowy;
 • w przypadku wystąpienia niestandardowych sytuacji wskazujących na działanie złośliwego oprogramowania, lekarz POZ powinien wstrzymać się z udzielaniem Teleporad do czasu otrzymania profesjonalnej pomocy.

§ 8

 1. Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości dostępu do e-recepty w ramach Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz innych sposobach dostępu:
  • po wystawieniu e-recepty pacjent uzyskuje dostęp do dokumentu w ramach Internetowego Konta Pacjenta. Pacjent może otrzymać w drodze wiadomości SMS kod dostępu, na podstawie którego będzie mógł on zrealizować receptę,
  • w celu zapewnienia dostępu do e-recepty poza Internetowym Kontem Pacjenta, lekarz powinien podyktować pacjentowi kod e-recepty wymagany do jej realizacji,
  • w przypadku wystawienia recepty w postaci papierowej (np. na życzenie pacjenta), lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru dokumentu w siedzibie SPZOZ w Pajęcznie.
 2. Lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia na wyroby medyczne (z zastrzeżeniem rozwiązań przyjętych na czas epidemii):
  • z uwagi na konieczność przedstawienia papierowego dokumentu, lekarz powinien poinformować pacjenta o konieczności odbioru dokumentu zlecenia z placówki SPZOZ w Pajęcznie;
  • na czas epidemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwił realizację zlecenia na wyroby medyczne na podstawie samego kodu zlecenia. Oznacza to, że lekarz może przekazać pacjentowi sam kod, na podstawie, którego świadczeniobiorca może zrealizować zlecenie.
 3. Jeżeli lekarz wystawia skierowanie w postaci elektronicznej, powinien on poinformować pacjenta o możliwości otrzymania e-skierowania w ramach Internetowago Konta Pacjenta (IKP):
  • pacjent może uzystać dostęp do e-skierownia za pośrednictwem Internetowago Konta Pacjenta (IKP);
  • jeżeli pacjent w posiadanym IKP zaznaczył, że wyraża chęć otrzymywania dodatkowych powiadomień, będzie mógł on uzyskać powiadomienie mailowe bądź wiadomość SMS informujące o wystawieniu skierowania. Powiadomienie zawiera kod dostępu, na podstawie którego pacjent może zarejestrować się w wybranej placówce medycznej;
  • w przypadku, gdy pacjent nie wyraził chęci otrzymywania dodatkowych powiadomień w postaci elektronicznej, lekarz powinien przekazać pacjentowi wydruk informacyjny, na podstawie którego świadczeniobiorca może uzyskać określone świadczenia. Wydruk ten przekazywany jest również w sytuacji, gdy pacjent nie posiada IKP;
  • lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości odbioru wydruku informacyjnego w siedzibie SPZOZ w Pajęcznie.

Uwaga: W okresie epidemii świadczeniobiorcy zostali do odwołania zwolnieni z obowiązku dostarczania oryginału skierowania w terminie 7 do 14 dni roboczych od dnia wpisu na listę oczekujących. Świadczeniobiorca zobowiązany jest jednak do dostarczenia skierowania w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania. W przypadku świadczeń telemedycznych, przy braku możliwości dostarczenia oryginału skierowania, pacjent może przekazać jego skan, zdjęcie bądź przekazać dane uwidocznione na tym skierowaniu.

 1. Lekarz musi upewnić się, że pacjent zrozumiał udzielone porady i sugestie dotyczące leczenia, i podjąć kroki, o ile to możliwe, w celu promowania ciągłości opieki. Lekarz powinien być świadomy i szanować szczególne trudności i niepewności pacjentów rozpoczynających korzystanie ze świadczeń telemedycznych.

§ 9

Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby (art. 42 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

§ 10

Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

           w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:

a) o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),

b) związanych z wydaniem zaświadczenia,

podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,

• w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

• w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

• dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043).

§ 11

1.Wszelkie uwagi, reklamacje i skargi dotyczące Teleporad udzielanych w SPZOZ w Pajęcznie Pacjent Powinien kierować na adres e-mail spzozpajeczno@spzozpajeczno.pl lub tradycyjną poczta na adres SPZOZ w Pajęcznie ul.1Maja 13/15 , 98-330 Pajęczno.

2.Dane osobowe Pacjentów SPZOZ w Pajęcznie są przetwarzane w celu udzielania oraz zarządzania usługami medycznymi. Szczegółowe informacje są dostępne przy stanowiskach rejestracji oraz na stronie internetowej SPZOZ w Pajęcznie.

3. Wszelkie zmiany warunków i zasad udzielania Teleporad wiążą się ze zmianą niniejszego regulaminu.

4.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5.Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.03.2021r.