System Zarządzania Jakością ISO

 

System Zarządzania Jakością ISO.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001.

Po raz pierwszy nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości zostało zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą Det Norske Veritas Business Assurance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdynii, 10 grudnia 2009 roku. 3 lutego 2010 roku firma DNV przyznała Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie - certyfikat normy ISO 9001:2008 na okres trzech lat. Kolejne audyty certyfikujące odbyły się w 2012 roku
i w 2015 roku. W listopadzie 2017 roku przystąpiliśmy do certyfikacji według nowej normy ISO 9001:2015. W kwietniu 2018 roku otrzymaliśmy certyfikat System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 który obejmuje następujący zakres:

·         Usługi medyczne w zakresie lecznictwa zamkniętego: Izba Przyjęć, Oddział Chorób Wewnętrznych, Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Oddział Rehabilitacji Dziennej, Dział Fizjoterapii.

·         Usługi medyczne w zakresie lecznictwa otwartego: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Endoskopii.

 

W codziennej pracy przyświeca nam następująca MISJA:

"Naszym celem i najwyższą wartością
jest stosowanie dobrych praktyk
w leczeniu i opiece nad chorym.
Aby zapewnić bezpieczeństwo
pacjenta i uzyskać jego zaufanie."

Realizujemy ją poprzez  politykę jakości:

 

Polityka Jakości

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie świadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001: 2015.

 

Cele jakościowe stojące przed naszą placówką to: 

·  poprawa standardu oferowanych usług medycznych świadczonych przez SP ZOZ

·  poprawa warunków bytowych pacjentów korzystających z usług szpitala oraz pacjentów korzystających z usług ambulatoryjnych

·  dążenie do poprawy warunków pracy personelu

·  dążenie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczających szpital

·  ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością

·  ciągłe doskonalenie poprzez wdrażanie standardów związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Realizacja tych celów następuje poprzez:

·  stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników, których praca ma wpływ na jakość świadczonych usług,

·  zakupy nowoczesnego i niezbędnego sprzętu medycznego,

·  stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta,

·  udzielanie pełnej informacji o postępach leczenia,

·  sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowiązujących standardów,

·  analizowanie i wyciąganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczających szpital

·  zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

·  zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala.

 

Szpital zarządza ryzykiem, a tym samym wszelkie decyzje o znaczeniu strategicznym w obszarze świadczenia usług medycznych  podejmowane są w oparciu o wyniki jego szacowania i oceny przeprowadzonej zgodnie z wcześniej przyjętą metodyką.

Dyrekcja Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania  systemu weryfikuje politykę jakości i przystosowuje ją do zmieniających się warunków.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom oraz podana do wiadomości zainteresowanym stronom. Jest drogowskazem wskazującym cel nadrzędny naszego Szpitala. Jest spójna z Kontekstem Organizacji, tworzy ramy dla wyznaczania i  realizacji celów.

W oparciu o ogólne cele jakościowe i dotyczące bezpieczeństwa pacjenta, opracowane są cele szczegółowe, podlegające zatwierdzaniu i okresowo weryfikowane przez Dyrektora.

Kierownictwo zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej polityki.

                                                

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie

Dr n.med. Agnieszka Kubot-Krawczyk

  Pajęczno  2020-07-09

Wydanie   VI