Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

ul. 1 Maja 13/15

98-330 Pajęczno

Telefony kontaktowe:

Sekretariat: 34 311 16 63 wew. 37

tel. 459 595 600

Dyżurka pielęgniarek: 34 311 16 63 wew. 30

Kierownik: lek. med. rodz., spec. chorób wewnętrznych Paweł Szkopiak

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel., spec. opieki paliatywnej Magdalena Kuśmirek

 Zakład Opiekuńczo – Leczniczy (ZOL) realizuje świadczenia zdrowotne, na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz umowy zawartej z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

 Świadczymy usługi pacjentom dorosłym, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji.

 

Do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest:

·         zaawansowana choroba nowotworowa,

·         choroba psychiczna,

·         uzależnienie,

·         nie jest zakończony proces leczenia.

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zatrudnione są pielęgniarki, fizjoterapeuci, technik terapii zajęciowej, dietetyk, opiekunki medyczne, psycholog.

Tryb kierowania

Świadczeniobiorca składa komplet dokumentów, które obejmują:

- wniosek o wydanie skierowania,
- skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie,
- karta oceny świadczeniobiorcy,
- dokument o wysokości dochodu.

Dokumenty do pobrania

Wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie, nie są wymagane, w przypadku gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym. W takiej sytuacji orzeczenie sądu opiekuńczego stanowi podstawę do umieszczenia świadczeniobiorcy w zakładzie opiekuńczym.

Decyzję o przyjęciu wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem. Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji decyzja zostaje zatwierdzona przez dyrektora szpitala. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje umieszczony na liście oczekujących.

Zgłoszenia należy dokonać osobiście:
          od poniedziałku do piątku
          Tel.: Sekretariat: 34 311 16 63 wew. 37
          od godz. 7:25 - 15:00


Odpłatność za pobyt

Miesięczna opłata za pobyt w zakładzie opiekuńczym, obejmująca koszty wyżywienia i zakwaterowania, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwana dalej "opłatą", jest ustalana przez kierownika zakładu opiekuńczego.

1. Opłatę ustala się ponownie po każdorazowej zmianie wysokości dochodu świadczeniobiorcy przebywającego w zakładzie opiekuńczym.

2. Opłatę ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, w szczególności:

- decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie opiekuńczym przez właściwy organ rentowy albo emerytalno-rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub

-decyzji o przyznaniu zasiłku stałego; do decyzji można załączyć zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu opiekuńczego do odbioru tych należności przez zakład opiekuńczy.